dzolotarev.name.git
2020-01-24 Dmitrii ZolotarevFix master
2019-12-25 Dmitrii ZolotarevAdd link to Indeed
2019-12-25 Dmitrii ZolotarevEdit my info
2019-12-04 Dmitrii ZolotarevPublish GPG key
2019-12-04 Dmitrii ZolotarevExport public GPG key for git
2019-11-19 Dmitrii ZolotarevImproved interests
2019-11-15 Dmitrii ZolotarevAdd Ada programming language to my interests
2019-09-02 Dmitrii ZolotarevOpenBSD->BSD
2019-09-02 Dmitrii ZolotarevFrom now I use FreeBSD
2019-08-09 Dmitrii ZolotarevFix
2019-08-08 Dmitrii ZolotarevElbrus
2019-08-08 Dmitrii ZolotarevFix hobbies
2019-08-01 Dmitrii ZolotarevChange keywords, description and title
2019-08-01 Dmitrii ZolotarevFix errors
2019-07-30 Dmitrii ZolotarevUse an icon
2019-07-30 Dmitrii ZolotarevAdd favicon
2019-07-30 Dmitrii ZolotarevFix errors
2019-07-30 Dmitrii ZolotarevUse classic colors
2019-07-30 Dmitrii ZolotarevAdd description and keywords
2019-07-30 Dmitrii ZolotarevAdd README
2019-07-30 Dmitrii ZolotarevAdd license
2019-07-30 Dmitrii ZolotarevInitial commit